Patroni medialni:

II Bieg na Wieżę Ratusza

Dorota Leń | Niedziela 16.06.2013 aktualizacja: 16.06.2013, 11:34
W niedzielę 23 czerwca 2013 roku o godz. 14.00 odbędzie się II Bieg na Wieżę Ratusza. Uczestnicy będą mieli do pokonania 142 schody.

REGULAMIN II Bieg Na Wieżę Ratusza Prusice 23 czerwca 2013r.

1. ORGANIZATOR:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

 

2. CEL:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.


Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży ratusza.

Promocja miasta oraz przedstawienie walorów widoku na panoramę Miasta i Gminy Prusice

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 23 czerwca 2013r. o godz. 14.30

Start przy Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy Prusice, ul. Rynek 1 55-110 Prusice

Do pokonania są 142 schody (ok. 28 metrów wysokość wieży)

 

 

4. UCZESTNICTWO:

 

Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

Spełniają wymogi niniejszego regulaminu.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Weryfikacja zawodników, wydawanie nr startowych  odbędzie się w Biurze Zawodów w dzień imprezy w godzinach 13:00 – 14:00.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.


Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowany systemem elektronicznym.

 

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2013r. na stronie www.bieg.prusice.pl (zakładka Bieg na wieżę) lub w dniu biegu w godzinach 13:00 – 14:00 w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.

Wpisowe:

20 PLN do 22.06.2012r. na konto organizatora lub w Biurze Zawodów w dniu biegu 24.06.2012r.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice:

67 9583 1019 0200 1078 2002 0001 z dopiskiem - opłata startowa „II Bieg Na Wieżę Ratuszaz podaniem nazwiska osoby startującej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

6. KLASYFIKACJE:

 

Prowadzona będzie klasyfikacja :

● generalna mężczyzn,

● generalna kobiet,

 

Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.

Po ukończeniu biegu zawodnicy w grupach 5osobowych wracają na start.

Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.

 

7. NAGRODY:

Nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej:

 

Kobiety:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

Mężczyźni:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

Każdy zawodnik, który ukończy bieg (bez względu na wynik) otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Ewentualne dodatkowe nagrody specjalne (sponsorowane)

 

8. POSTANOWENIA KOŃCOWE:

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.