Patroni medialni:

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I ZAPROJEKTUJ MEDAL NA V BIEG TRZECH WIEŻ!!!

Dorota Leń | Poniedziałek 16.03.2015 aktualizacja: 16.03.2015, 20:22
Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt medalu na V Bieg Trzech Wież, który zostanie wręczony uczestnikom biegu na mecie w sobotę 27 czerwca 2015 roku w Prusicach. Termin nadsyłania projektów medali mija w dniu 5 kwietnia 2015 roku.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MEDALU NA V BIEG TRZECH WIEŻ

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu na medal, którzy otrzymają uczestnicy V Biegu III Wież, który odbędzie się 27 Czerwca 2015 roku, spośród projektów nadesłanych przez uczestników, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Gmina Prusice oraz GOKiS Prusice

Uczestnicy

1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.

2. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o uczestniku, rozumie się przez to również każdego z uczestników, którzy wspólnie (jako zespół) zgłosili projekt do konkursu.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich bliskiej rodziny.

4. Każdy z uczestników może przedstawić nie więcej niż trzy projekty

Prace konkursowe (projekty)

Projekt medalu musi być wykonany w wersji elektronicznej zapisanej jako plik otwarty. (w formacie do wyboru: jpg; png; tiff; bmp; pdf) Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko te prace, których jest właścicielem (przysługuje mu własność przedmiotu materialnego, na którym pracę utrwalono).

Warunki udziału w konkursie

1. Prace konkursowe wraz z danymi kontaktowymi (Imię, Nazwisko, e-mail) należy przesyłać na poniższy adres e-mailowy organizatora: fitness@prusice.pl

2. Prace można przesyłać do 5 kwietnia 2015 r.

3. Za termin przesłania pracy uważa się termin jej otrzymania przez organizatora.

Prawo własności i prawa autorskie

1. Uczestnik zobowiązany jest zezwolić organizatorowi na korzystanie z materialnego nośnika pracy konkursowej aż do zakończenia konkursu. Uczestnik zobowiązany jest udzielić organizatorowi nieodpłatnie upoważnienia do korzystania z pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu (licencja niewyłączna), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym na publikację pracy konkursowej lub jej zdjęcia na stronie internetowej organizatora oraz udostępnienie pracy publiczności podczas wystawy lub innej publicznej imprezy, przeprowadzanych przez organizatora.

Jury i kryteria ocen prac konkursowych

1. Jury konkursowe powoływane jest przez organizatora i liczy 3 osoby.

2. Jury dokonuje wyboru zwycięzcy konkursu biorąc pod uwagę spełnienie warunków udziału w konkursie, przewidzianych Regulaminem.

3. Decyzja jury konkursowego zostanie ogłoszona w dniu 12 kwietnia 2015 r. poprzez jej publikację na stronie internetowej organizatora www.bieg.prusice.pl, www.prusice.pl, oraz na www.facebook.com/bieg.trzech.wiez . Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu.

 

Nagroda

1. W konkursie przewiduje się przyznanie zwycięzcy konkursu nagrody w wysokości 500 zł oraz upominki od Gminy Prusice dla 2 osobnych wyróżnionych projektów.

2. Jeżeli nagrodzona praca konkursowa została zgłoszona przez kilka osób, należy im się wspólnie jedna nagroda.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród, nieprzewidzianych w Regulaminie.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody.

5. Zdobywca nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.

6. Uczestnik nie ma prawa do nagrody, jeżeli okaże się, że jego oświadczenia i zobowiązania zawarte w Załącznikach do Regulaminu były nieprawdziwe, nieskuteczne lub bezprawne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej organizatora jest następujący: www.bieg.prusice.pl Organizator komunikuje się z uczestnikami publikując informacje na swojej stronie internetowej, a w razie potrzeby korzystając z danych kontaktowych podanych przez uczestnika. Uczestnik związany jest informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej organizatora.

2. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej organizatora.